Terminologie

 

Cizí výraz
Český výklad Podrobnější charakteristika
ERP Podnikový informační systém ERP je podnikový informační systém, který integruje a automatizuje velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi podniku. Typicky se jedná o výrobu, logistiku (sklady), distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci, a účetnictví.
MES Výrobní informační systém MES jsou takové systémy, které tvoří vazbu mezi podnikovými informačními systémy (např. typu ERP) a systémy pro automatizaci výroby (technologických procesů).
PLC Programovatelný logický automat Malý průmyslový počítač používaný pro automatizaci procesů v reálném čase – řízení strojů nebo výrobních linek v továrně. Pro PLC je charakteristické, že program se vykonává v tzv. cyklech. V moderním pojetí je výraz PLC nahrazován výrazem PAC (z anglického Programmable Automation Controller), i když označení PLC je celosvětově hojně rozšířené a udrží se i nadále.
Takt time Doba taktu Čas, za který stroj je schopen nebo vykonává určitou operaci, od začátku do ukončení.
Cycle time Doba cyklu Čas, za který skupina strojů zhotoví produkt, od započetí na prvním stroji až po ukončení na posledním stroji.
OEE Celková efektivita zařízení Kvantitativní ukazatel efektivnosti výrobních zařízení, poskytuje měřitelné srovnání efektivnosti jednotlivých výrobních zařízení. Zahrnuje v sobě více složek ovlivňujících celkovou efektivnost, které lze samostatně vyhodnotit.
OPC Standardizovaný protokol pro komunikaci s PLC automaty Je standardizovaná specifikace rozhraní pro aplikace, které jsou zaměřeny na řízení a monitorování rychlých procesů. V tomto rozhraní komunikují převážně stroje vybaveny PLC automatem.
FIFO "První dovnitř-první ven" První vstupující prvek ze systému zároveň jako první vystupuje (fronta). Např. při oceňování skladu metodou FIFO se jako první vyskladňují kusy, které byly první nakoupeny.
Job Výrobní příkaz nebo výrobní dávka Informace sdružené o tom, co se má vyrobit a z čeho se to skládá.
Job ID Číselné označení výrobního příkazu Pod tímto číselným označením lze dohledat veškeré informace o Jobu. Viz termín Job.
Job statuts Aktuální stav výrobního příkazu Pojmenování aktuálního stavu rozpracovanosti Jobu.
Machine cycles Cyklus stroje Cyklus stroje od zahájení po ukončení. Většina strojů po ukončení cyklu dává informaci o ukončení cyklu.
Routing Směrování Dodržování definovaného sledu operací.
Traceability Návaznost Dodržování definovaného průchodu skrz výrobu.
RS-232 Sériový port nebo sériová linka Používá se jako komunikační rozhraní osobních počítačů a další elektroniky ve výrobním prostředí. RS-232 umožňuje propojení a vzájemnou sériovou komunikaci dvou zařízení, jednotlivé bity přenášených dat jsou vysílány postupně za sebou (v sérii) po jednom páru vodičů v každém směru.
TTL Tranzistorově-tranzistorová logika Je standardem používaným pro implementaci digitálních (také logických) integrovaných obvodů, vycházejícím z použití technologie bipolárních křemíkových tranzistorů. Využívá se v praxi jako relé, které může spínat například chod stroje, linky a jiné.
Ethernet Síťové rozhraní Nejrozšířenější technologie pro budování počítačových sítí typu LAN (tj. domácí nebo firemní sítě).
XLS Formát souboru Přípona souborů specifikace Office Open XML vytvořených v aplikaci Microsoft Excel. Data jsou uložena v binárním formátu. Formát je vhodný pro export hodnot z MES pro další využití např. tvorbu grafů a analýz.
LPT Paralelní port Port využívající převážně tiskárny na propojení s PC.
24x7 24x7 Zkratka pro 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
5s 5s Termín používaný v principech štíhlého řízení (Lean Manufacturing). Označuje 5 základních pravidel, kterými by se měla řídit organizace usilující o zavedení „štíhlé“ výroby.
ASP ASP Externí poskytování služeb, které jsou poskytovány prostřednictvím aplikací a které běží v prostorách poskytovatele služby.
Business Intelligence (BI) Byznys inteligence Systémy pro podporu rozhodování. Používají se pro získání lepšího pochopení chování na trhu a obchodních souvislostí. Za tímto účelem provádí sběr, integraci, analýzu, interpretaci a prezentaci obchodních informací.
CAD CAD Viz Počítačem podporované projektování.
Total Cost of Ownership Celkové náklady vlastnictví Metodika využívaná při rozhodování o investicích. Zohledňuje nejen počáteční náklady nebo nákupní cenu, ale i náklady spojené s celým životním cyklem.
CNC CNC Viz Číslicové řízení.
Computer Numeric Control Číslicové řízení Slouží k automatizaci obráběcích a jiných strojů, které jsou (na rozdíl od klasických strojů ovládaných ručně přes ruční kola nebo páky, či mechanicky automatizované vačky) obsluhovány abstraktně programovanými příkazy nahranými na paměťovém médiu.
Batch Dávka, šarže Množství společně zpracovávaných produktů za stejných podmínek.
Batch Process Dávkové zpracování Produkt zpracovaný v dávce – šarži (např. potravina, nápoj).
Discrete Process Diskrétní proces Umožňuje výhradně diskrétní aktivity, které mohou měnit stav systému jen v okamžiku ukončení aktivity. Ukončení diskrétní aktivity a následnou změnu stavu systému nazýváme událost. Jde o proces charakterizovaný střídáním lineárních stavů a změnových událostí.
Discrete Manufacturing Diskrétní výroba Výrobní prostředí často charakterizované samostatnou, oddělenou výrobní jednotkou, vysoce komplexními (ucelenými) a snadno identifikovatelnými produkty vyrobenými z jednotlivých dílů, variabilními dodacími lhůtami a výrobou na zakázku i k uskladnění. Typickým znakem diskrétní výroby je časté přepínání výroby z jednoho výrobku na druhý. Tyto výrobky jsou obvykle vyráběny v jednotlivě definovaných šaržích, v pořadí souvisejících pracovišť s odlišnou výrobu na každém z nich. Náklady jsou kalkulovány na základě objednávek a jednotlivých šarží.
DMAIC DMAIC Jedna z metodik Six Sigma, zaměřená na proces řízení. Zkratka se skládá z následujících slov: Define (definice), Measure (měření), Analyze (analýza), Improve (zlepšení), Control (řízení).
DNC Network DNC síť Komunikační síť propojující stroje (CNC, vstřikolisy, atd.) s počítačovou sítí (LAN).
Supply Chain (SC) Dodavatelský řetězec Jedná se o podnikový systém, technologii, informace, lidi, aktivity a zdroje zajišťující dodávku zboží nebo služby od dodavatele k zákazníkovi.
Service Level Agreement Dohoda o úrovni služby Dohoda mezi poskytovatelem služeb IT a zákazníkem. Dohoda o úrovních služeb popisuje službu IT, dokumentuje cíle úrovní služeb a specifikuje odpovědnosti poskytovatele služeb IT a zákazníka. Jedna dohoda o úrovni služeb může pokrývat řadu služeb IT nebo více zákazníků.
ETO ETO Viz Konstrukce na zakázku.
eXtensible Markup Language (XML) eXtensible Markup Language (XML) Obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C. Je zjednodušenou podobou staršího jazyka SGML. Umožňuje snadné vytváření konkrétních značkovacích jazyků (tzv. aplikací) pro různé účely a různé typy dat. Používá se pro serializaci dat, v čemž soupeří např. s JSON či YAML. Zpracování XML je podporováno řadou nástrojů a programovacích jazyků.
eXtensible Stylesheet Language Translation (XSLT) eXtensible Stylesheet Language Translation (XSLT) Transformace XSLT slouží k převodům zdrojových dat ve formátu XML do libovolného jiného požadovaného formátu, nejčastěji HTML, jiného XML nebo libovolných jiných datových struktur. XSLT je transformace, která se provádí pomocí procesoru XSLT. Procesorem je míněn program podporující tuto transformaci. Procesor XSLT může být napsán v libovolném programovacím jazyce nebo využít knihovny XSLT daného programovacího jazyka.
Functional Model Funkční model Model zachycující odpovědnosti jednotlivých oddělení za přidělené funkce a úkoly v rámci těchto funkcí.
Master Recipe Hlavní receptura Jedná se o typ receptury definující schopnosti zařízení. Dále může obsahovat specifické informace spojené s výrobní buňkou.
Finished Goods (FG) Hotové výrobky Hotové výrobky připravené pro expedici.
Integrated Manufacturing Execution System I-MES Integrovaný výrobní informační systém.
IT Infrastructure Infrastruktura IT Veškerý HW, SW, sítě, zařízení atd. nutný pro vývoj, testování, dodávku, monitorování, řízení a podporu aplikací a služeb IT. Termín zahrnuje veškerou informační technologii, ale nikoli související personál, procesy a dokumentaci.
Unit Recipe Jednotková receptura Jedná se o část řídicí receptury, která jedinečně definuje související výrobní požadavky na jednotku.
Kaizen Kaizen Jedná se o sadu postupů vedoucích ke zlepšování procesů ve výrobě a to zejména ve strojírenství a řízení podniků. Slovo Kaizen pochází z japonštiny a znamená "zlepšení" nebo "změna k lepšímu".
Kanban Kanban Jedná se o koncept spojený s principy štíhlé výroby a systémem výroby Just In Time (JIT). Slovo Kanban vychází z japonštiny a znamená "cedule" nebo "billboard". Hlavním nástrojem Kanbanu jsou tzv. karty, které se používají pro signalizaci potřeby přesunu materiálu mezi jednotlivými výrobními jednotkami.
Key Performance Indicators Klíčové výrobní ukazatele Jedná se o měření výkonu podniku. Výsledky těchto měření slouží podniku k vyhodnocení jejich úspěchu. Úspěch může být definovaný jako přibližování se ke strategickému cíli. Výběr správných ukazatelů závisí na dobrém porozumění toho, co je pro podnik skutečně důležité.
Master Data Kmenová data Klíčová data, která jsou podstatná pro fungování výroby.
Total Quality Management Komplexní řízení kvality Metodologie, která se používá při správě neustálého zlepšování s využitím systému řízení kvality. Komplexní řízení kvality zavádí kulturu, která do procesu stálého monitorování a zlepšování zapojí všechny pracovníky dané společnosti.
Engineer to Order Konstrukce na zakázku Jedná se o výrobní proces používaný zejména ve strojírenském a těžkém průmyslu. Finální produkt je vyvíjen podle přání zákazníka.
Continuous Kontinuální Nepřetržitý průběh.
Continuous Process Kontinuální proces Kontinuální, konzistentní a souvislý proces beze změn, dodávka materiálu nepřerušuje výrobu. Musí být zajištěna přesná kontrola podmínek a řízení procesu tak, aby byla dodržen technologický postup, kvalita a bezpečnost provádění operací. Kontinuální proces výroby souvisí např. s petrochemickým průmyslem.
KPI KPI Viz Klíčové výrobní ukazatele.
Short Cycle Time Krátký cyklus Pojem metodiky SCM (Short Cycle Management), která se snaží o zkracování cyklů produkce na všech úrovních organizace.
LIMS (Laboratory Information System) LIMS Laboratorní informační systém.